Formuła konferencji

Konferencje mają zasięg krajowy. Językiem obrad jest język polski. Konferencje stanowią forum transferu osiągnięć naukowych, technicznych i technologicznych (w dziedzinach określonych w zakładce Tematyka konferencji) między ośrodkami naukowo-badawczymi
i przemysłem krajowym.


Obrady konferencji będą podzielone na:
sesje plenarne, w ramach których zostaną wygłoszone:
  • referaty problemowe zaproponowane przez Komitet Naukowy
    (30’ prezentacja referatu, 5’ dyskusja)
  • wybrane referaty zgłoszone przez uczestników (12’ prezentacja referatu,
    3’ dyskusja)
sesje plakatowe, w ramach który zaprezentowane zostaną:
  • pozostałe referaty zgłoszone przez uczestników (4’ prezentacja plakatu)
sesje techniczne obejmujące:
  • prezentacje przez firmy krajowe najnowszego oprogramowania CAD/CAE/CAM
  • forum problemowe – dyskusja na temat rozwiązywania problemów numerycznych i technicznych związanych z oprogramowaniem

Przesłanie pełnego tekstu referatu jest opcjonalne.
Wzór rozdziału monografii i wytyczne redakcyjne są w zakładce Referaty.

Referaty będą opiniowane, kwalifikowane na sesje plenarne / plakatowe konferencji oraz rekomendowane do opublikowania w czasopismach / monografii zbiorowej przez Komitet Naukowy na podstawie streszczeń. Decyzje o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia oraz skierowania do odpowiedniej sesji tematycznej będzie podejmował Komitet Naukowy.

Streszczenia referatów będą w formie wydawnictwa zwartego WAT.

Informacja o rekomendowaniu referatu do opublikowania w czasopiśmie lub monografii zbiorowej zostanie przekazana Autorom referatu. Autorzy zostaną zaproszeni do opracowania referatu w formie manuskryptu zgodnego z wymaganiami redakcji czasopisma lub monografii zbiorowej. Manuskrypty nadesłane w terminie do 30.11.2009 zostaną przekazane zbiorczo do redakcji wybranych czasopism lub monografii zbiorowej, poddane skróconemu procesowi recenzowania i – w przypadku pozytywnych recenzji – opublikowane w roku 2010 w zamówionych zeszytach czasopism lub monografii zbiorowej.
Wykaz zamówionych zeszytów czasopism i informacja o monografii zbiorowej

Czasopismo OPJ1) Dziedzina
Journal of KONES Powertrain & Transport (http://www.ilot.edu.pl/) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Mechanik (http://www.mechanik.media.pl/) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Biuletyn WAT (http://www.wat.edu.pl) 6 pkt inżynieria mechaniczna
Przegląd Mechaniczny (http://www.przegladmechaniczny.pl/) 4 pkt inżynieria mechaniczna
Archives of Civil Engineering (http://ace.ippt.gov.pl/) 4 pkt inżynieria lądowa
Inżynieria i Budownictwo (http://www.zgpzitb.org.pl/) 4 pkt inżynieria lądowa
Monografia OPJ Dziedzina
monografia zbiorowa do 12 pkt
(3 pkt za referat min. 12 stron)
inżynieria mechaniczna
inżynieria lądowa

1) - OPJ – Ocena Parametryczna Jednostki