Pełna opłata konferencyjna – pokój jednoosobowy

2100 PLN

Pełna opłata konferencyjna – pokój dwuosobowy

1800 PLN

Obniżona opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów (pokój dwuosobowy/trzyosobowy)

1500 PLN

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących

1000 PLN

Opłata za dodatkowy referat

700 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, koszty publikacji,
zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Citibank Handlowy S.A.
nr konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
subkonto 700 1000 50 002

z dopiskiem TKI2016 oraz nazwiskami osób, których wpłata dotyczy.

Faktura VAT będzie wystawiona bez podpisu odbiorcy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano wpłaty. W przypadku konieczności wystawienia faktury we wcześniejszym terminie prosimy
o kontakt.

UWAGI

Autor lub współautor nie jest osobą towarzyszącą. Osoba towarzysząca musi dzielić pokój z pełnopłatnym
uczestnikiem konferencji.

Każdy pełnopłatny uczestnik może zgłosić jeden referat w ramach opłaty konferencyjnej. Doktoranci, studenci
i osoby towarzyszące nie mogą zgłaszać dodatkowych referatów.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 31.08.2016 uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaty.
Po tym terminie wpłata nie jest zwracana.